Vill du ha väl fungerande team?

Upptäck och ta itu med de dysfunktioner som enligt Patrick Lencioni påverkar team

Idag väljer företag och organisationer allt oftare att sätta samman team som arbetar tillsammans för att lösa olika uppgifter, säljteam, utvecklingsteam, operationsteam, projektteam, ledningsgrupper, listan kan göras lång. Att väl fungerade team alltid producerar bättre resultat än enskilda individer är självklart. Väl fungerade team är därför en av dagens viktigaste framgångsfaktorer. Motsatsen gäller också. Ett dysfunktionellt, icke fungerande team, är ytterst kostsamt för alla inblandade. För företaget i form av försämrade resultat. För individen på grund av otillfredsställelse med arbetssituationen, och ibland till och med ohälsa.

Patrick Lencioni beskriver i sin bok ”The five dysfunctions of a team”, fem problemområden som hindrar team från att fungera effektivt. Problemen är dessutom ömsesidigt beroende av varandra. Om ett av problemen visar sig, så ökar risken för att även andra dyker upp. Genom att identifiera problem som är utmärkande för dysfunktionella team och lära dig hantera dem kan du minska risken för att drabbas av dess negativa effekter.

Dysfunktion # 1 : Avsaknad av förtroende

Förtroende är grunden för ett bra teamarbete. Då teammedlemmarna känner förtroende för varandra vågar de visa sin svaghet i form av begångna misstag, brist på kompetens, eller behov av hjälp och stöd.

Patrick Lencioni menar att bristande förtroendet teammedlemmarna emellan resulterar i ett behov av att verka osårbar inför varandra. Det i sin tur leder oftast till inbördes konkurrens och behov att framhäva sig själv som individ framför teamet som helhet. Avsaknad av förtroende är grundläggande för dysfunktionella team.

Dysfunktion # 2: Rädsla för konflikter

De flesta svenskar är mer eller mindre konflikträdda. Vi hyllar koncensus och ser ofta konflikter som ett misslyckande eller som hot. Enligt Patrick Lencioni är konstruktiva konflikter mycket produktiva.

En dialog där teammedlemmarna öppet bryter tankar, idéer, erfarenheter och insikter mot varandra, är produktiv och leder snabbt till konkreta lösningar. Förutsättningen för en sådan dialog är trygga relationer där konstruktiva konflikter inte upplevs som hotande.

Inom effektiva team, kan diskussionerna vara både intensiva och heta utan att gruppmedlemmarna blir "skadade" i processen. I team där medlemmarna inte litar på varandra, är en sådan öppen dialog omöjlig att genomföra. I stället för konstruktiva konflikter, skapas en konstgjord harmoni där gruppmedlemmarna håller sina åsikter och bekymmer för sig själva. Det utgör, enligt Patrick Lencioni, grunden för den tredje dysfunktionen.

Dysfunktion # 3.  Brist på engagemang

Väl fungerande team agerar på grundval av sitt engagemang. Alla medlemmar står bakom de beslut som fattas. I diskussionsfasen bidrar alla passionerat och utan rädsla för konflikter. När ett beslut har fattats stödjer och genomför teammedlemmarna beslutet med full kraft, oavsett sin ursprungliga ståndpunkt.

När det gäller ledningsgrupper är känsla av gemensamt ansvarstagande ännu viktigare. Det är av största vikt att medlemmarna talar med en röst, eftersom avsikten är att medarbetarna skall agera i linje med vad de säger. Hur besluten kommuniceras kommer att påverka hur de verkställs. Till synes triviala skillnader i chefers information till anställda på olika nivåer i organisationen påverkar deras agerande. Om innehållet i informationen varierar mellan olika chefer, kommer resultatet att bli olika.

Det tar inte lång tid för att, till synes, triviala skillnader mellan hur chefer högt upp i organisationen informerar anställda längre ut i organisationen, påverkar de anställdas agerande.

Om rädsla för konflikter förhindrar en öppen dialog och strävan efter konsensus tar över, leder det till osäkerhet hos de anställda. Brist på tydlighet gör att medarbetare blir försiktiga, viktiga beslut försenas eller får inte genomslagskraft. Detta leder till den fjärde dysfunktionen.

Dysfunktion # 4: Ovilja att hålla varandra ansvariga

Medlemmar i effektiva team konfronterar sina kollegor när beslut inte genomförs eller avtal inte hålls. Detsamma gäller när någon teammedlem handlar på ett sätt som skadar teamets gemensamma intresse. Enligt Patrick Lencioni måste teammedlemmar ställa krav på varandra även om det känns svårt eller leder till obehagliga situationer, eftersom gemensamt ansvar och medvetenheten om konstruktiva konflikter väger tyngre. Medlemmar i effektiva team vet också att enskilda medlemmar växer i sin roll, och som individer, när teamets gemensamma mål uppnås. I slutändan leder det till bättre inbördes och ömsesidig respekt. I team där medlemmarna inte känner engagemang för gemensamma överenskommelser, eller där det inte finns någon klar bild av de överenskommelser som gjorts, tar teammedlemmarna endast halvhjärtat ansvar, om alls.  Framför allt är det extremt svårt att konfrontera någon med något som aldrig uttryckligen avtalats eller tydligt framgått. Detta leder fram till grunden för den sista dysfunktionen enligt Patrick Lencioni.

Dysfunktion # 5: Bristande fokus på att uppnå resultat

Team sätts samman för att skapa resultat! När resultatet har uppnåtts behövs inte teamet längre och skall upplösas. Punkt! Medlemmar i kraftfulla team förstår och inser detta och är inriktade på att uppnå resultat tillsammans utan att låta sig distraheras av mindre viktiga frågor. När resultatet uppnåtts, är de noga med att fira framgången innan de går vidare till nästa uppgift. Motsatsen är när teamet inte arbetar mot ett gemensamt mål och när teamets medlemmar inte håller varandra ansvariga. I en sådan atmosfär, skapas utrymme för att fokusera på enskilda intressen som stärker egot, personliga erkännanden och karriärplanering. Teamet kan också fokusera på att gynna den egna avdelningen på bekostnad av samverkan som stärker helheten. Det skadar inte bara samarbetet inom teamet eller ledningsgruppen, utan även samarbetet mellan medarbetarna på de olika avdelningarna. Därmed har bristande förmåga att uppnå resultat en djup inverkan på hela organisationen.

Sammanfattning av Patrick Lencionis bok The five dysfunctions of a team.