Här får du svar på följande frågor:

1. Vad är ett team?

Ett team är ett väl sammansvetsat lag med uppgiften att leverera ett specifikt resultat.

Teamets medlemmar respekterar och kompletterar varandra, har gemensamma mål och sätter lust och glädje i högsätet. Medlemmarna är medvetna om att teamet överträffar de resultat som enskilda individer kan leverera. Eller med andra ord: i ett väl fungerande team är helheten större än summan av delarna.

Medlemmarna är klara över uppdragets art och ser till att kreativiteten och effektiviteten är hög. Teamets fokus är tydligt och man är eniga om att hålla sig inom uppdragets ramar vad gäller kostnader och tider. Leverans och värdeskapande är honnörsord.

Goda exempel på framgångsrika team finner man i sportvärlden. T ex i fotboll och segling.

10. Vad mäter vi?

Mätningen görs med avseende på 14 teamkompetenser som alla bidrar till att göra team högpresterande och hållbara.

Läs mer här

11. På vilka språk kan man göra mätningen?

Mätningen kan för närvarande göras på 20 olika språk.

2. Vad är en grupp?

En grupp är en samling av individer, i många fall bildad av organisatoriska skäl. Gruppen har som uppgift att leverera resultat men ofta ligger fokus på relationer och på att få jobbet gjort. Man har inte tydliggjort vilka värderingar och förutsättningar som råder och kvalitet och resultat varierar. En grupp har sällan kul. "Vi gör vad vi måste göra."

I en grupp är det ledaren som beslutar och delegerar, arbetet utförs individuellt av medlemmarna och man svarar individuellt inför ledaren. I motsats till ett team där medlemmarna diskuterar, beslutar och levererar resultat tillsammans.

3. Vad är skillnaden mellan teambuilding och teamcoaching?

Teambuilding är aktiviteter och övningar som genomförs för att öka sammanhållning och samverkan i teamet eller gruppen. Aktiviteterna är ofta fysiska och kan ta allt mellan ett par timmar och 1-2 dagar. Kan ge många minnesvärda och goda upplevelser men effekterna i vardagsarbetet är ofta begränsade och kortvariga.

I teamcoaching utvecklas teamet utifrån gemensamma behov mot ett specifikt mål. Utvecklingen sker under 8-12 månader genom coaching, handlingsplaner och teamkontrakt. Detta skapar varaktiga förändringar i attityder och arbetssätt. Och konkreta resultat i vardagsarbetet.

4. Varför investera i teamutveckling?

Svaret är enkelt: varje team har potential att leverera mer!

Framgångsrika team inser värdet av teamutveckling. Man vet att man kan bli bättre, man vill utvecklas, man vill överträffa resultaten i det förra projektet.

I framgångsrika team är medlemmarna måna om varandras utveckling och välbefinnande. Hur kan jag bli bättre på att ge och ta emot feedback? Hur kan jag bidra till att mina teamkamrater utvecklas i sina roller? Ett extraordinärt team tar fram en utvecklingsplan för varje teammedlem anpassad till det sammanhang som teamet verkar i.

5. Vilka resultat kan man nå?

Resultatet är beroende på medlemmarnas attityd och hur mycket arbete man lägger ner.

Mätningar visar att produktivitet och positivitet (samarbetsklimat) förbättras med upp till 25-30 % i uppdrag som Team Coaching Nordic genomför.

6. Hur ser en process för teamutveckling ut?

Processen skräddarsys till den aktuella situationen och varierar därmed i tid och innehåll.

En komplett process består typiskt av behovsanalys, mätning av nuläget, workshop, coaching, mätning av resultat och resultatredovisning. Med fördel läggs en ROI-process (Return On Investment) in parallellt med teamutvecklingen för att öka och verifiera affärsnyttan. En komplett process tar 10-12 månader.

Läs mer om processen här.

7. Vi är intresserade och skulle vilja lära känna ert sätt att arbeta. Hur gör vi det?

Team Coaching Nordic har två produkter som är särskilt bra för detta:

Nulägesanalys med workshop

En mätning av teamets nuläge görs med verktyget Team Diagnostic™ assessment följt av en workshop där resultaten presenteras och analyseras. Detta ger teamledaren en värdefull bild av var teamet står ifråga om produktivitet och positivitet (samarbetsklimat) och en inblick i hur teamets effektivitet och välbefinnande kan utvecklas. Innebär en arbetsinsats per medlem på cirka en dag.

Team Leader View™

Är en möjlighet för dig som teamledare att få en samlad bild av hur du ser på teamets produktivitet och positivitet (samarbetsklimat). Innebär en mätning med verktyget Team Diagnostic™ följt av en genomgång av resultaten.

8. Hur skiljer sig Team Coaching Nordics process från annan teamutveckling?

Med Team Coaching Nordic får ni en process som verkar över tid och på ett djupare plan vilket skapar en varaktig och hållbar förändring i teamets kultur, arbetssätt och kommunikation. Med reell affärsnytta och större arbetsglädje som resultat!

Resultaten nås genom en unik kombination av mätning och systemcoaching (coaching av teamet som helhet) med understöd av en ROI-process. Allt under ledning av facilitatorer med stor erfarenhet från ledarskap och affärsutveckling.

Till hands har vi ett internationellt resursnätverk av 500 facilitatorer med erfarenheter från över 1 000 genomförda uppdrag.

9. Hur genomförs en mätning?

Vi använder on-line-verktyget Team Diagnostic™. Medlemmarna loggar in och besvarar en enkät individuellt och anonymt. Mätningen tar ca 20 minuter. Resultaten presenteras sammanställt för teamet som helhet.

Inför mätningen har vi haft ett möte med teamet där vi presenterar syfte, upplägg och formerna för mätningen.