TD-processen är en strukturerad process som skräddarsys till den aktuella situationen.

Processen leds av två auktoriserade facilitatorer. I komplett utförande består den av sex steg och sträcker sig över 8-12 månader:

Behovsanalys
Intervju med teamets ledare.
Nulägesanalys (TD)
Analys av teamets produktivitet och positivitet med verktyget Team Diagnostic™. Generering av teamrapport.
Workshop
Presentation av resultaten i teamrapporten. Processarbete. Framtagning av plan för teamets utveckling. Hålls utanför företaget.
Coaching
Ett möte per månad med hela teamet, över 6 månader. Hålls på företaget.
Resultatanalys (TD)
Uppföljande analys med TD-verktyget.
Uppföljande workshop
Presentation av teamrapport. Feedback till teamet. Hålls på företaget.

Den centrala delen i TD-processen är en analys av teamets produktivitet och positivitet (samarbetsklimat). Analysen baseras på individuella och konfidentiella enkätsvar som teamets medlemmar ger via on-line-verktyget Team Diagnostic™ (tidigare kallad TDA - Team Diagnostic™ Assessment).

Enkäten genomförs dels i början (nulägesanalys) och dels i slutet (resultatanalys) och består av 80 frågor. Till dessa kan teamet lägga fem egna öppna frågor. Utifrån resultaten i nulägesanalysen coachas teamet på systemnivå.

Enkäten finns på 20 språk, bland annat svenska, danska och engelska och tar ca 20 minuter att besvara.

Analysen görs med avseende på 14 teamkompetenser:

Produktivitet

Proaktivitet
Mål & strategier
Teamledarskap
Beslutsfattande
Ansvar & roller
Gemensam riktning
Resurser

Positivitet

Konstruktiv samverkan
Tillit
Respekt
Kamratskap
Optimism
Värdesättande av mångfald
Kommunikation

Ur analysen skapas en rapport som beskriver teamets produktivitet och positivitet i diagramform med tre nivåer av detaljering.